Provozní řád Parku Frymburk

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
 2. PROVOZ LYŽAŘSKÝCH VLEKŮ A POHYBLIVÝCH KOBERCŮ
 3. PROVOZ SJEZDOVÝCH TRATÍ
 4. PROVOZ DĚTSKÉHO PARKU MÉDI KUBÍKA A TUBINGOVÉ DRÁHY ENILIFT
 5. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
 6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

Vstup do SKIPARKU FRYMBURK (dále pouze SKIPARK) provozovaného společností SKIPARK FRYMBURK s.r.o. (tj. na pozemky, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání společností SKIPARK FRYMBURK s.r.o.) je na vlastní riziko návštěvníka.

Společnost SKIPARK FRYMBURK s.r.o. neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků SKIPARKU, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu SKIPARKU.

Dodržování provozního řádu ve SKIPARKU mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněná osoba je každý pracovník společnosti SKIPARK FRYMBURK s.r.o.

Návštěvník, který porušuje provozní řád, může být osobou oprávněnou zkontrolován a na základě nedodržování provozního řádu vykázán ze SKIPARKU nebo vyloučen z přepravy.

V celém SKIPARKU (lyžařské vleky, lyžařské pohyblivé koberce, stavby a pozemky, které jsou ve vlastnictví nebo nájmu společnosti SKIPARK FRYMBURK s.r.o.) je bez předchozího písemného souhlasu společnosti SKIPARK FRYMBURK s.r.o. nebo bez předchozí písemně uzavřené smlouvy se společností SKIPARK FRYMBURK s.r.o. zakázáno osobám v něm se zdržujícím, provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit (např. provozování občerstvovacích zařízení, prodej sportovního vybavení, provozování lyžařských škol atd.) bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z lyžařského areálu vykázána, popř. může být vyloučena z přepravy.

V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je osoba oprávněně organizující lyžařský výcvik povinna předem oznámit svůj záměr provozovateli lyžařského areálu. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy.

Je zakázáno vnášet a rozdávat prospekty a jiné tiskoviny, provozovat reklamní činnost, fotografovat za účelem výdělečné činnosti, provádět průzkumy a jiné obdobné činnosti, dále provozovat jakoukoliv nepovolenou obchodní činnost (prodej) bez souhlasu společnosti.

Návštěvníci Skiparku Frymburk berou na vědomí, že v celém areálu mohou být pořizovány provozovatelem fotografie návštěvníků či video nebo zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto fotografii, videa či zvukového záznamu a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené fotografie, videa či zvukového záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to na webových stránkách svých nebo jeho partnerů. Dále pak na facebookových nebo instagramových profilech Park Frymburk nebo I love Lipno nebo v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám.

2. PROVOZ LYŽAŘSKÝCH VLEKŮ A POHYBLIVÝCH KOBERCŮ

Zakoupením jízdenky se účastníci přepravy zavazují respektovat přepravní podmínky a tento provozní řád.

Každý účastník přepravy si po zakoupení překontroluje všechny údaje na jízdence. Jakékoliv nesrovnalosti v těchto údajích je povinen reklamovat ihned po zakoupení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Účastník přepravy je povinen:

 • mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby provozovatele se jí prokázat.
 • před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím turniketem, který jízdenku zkontroluje a eviduje.
 • dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele a pokynů (značky, upozornění, výstrahy atd.) umístěných na dopravních zařízeních a v prostoru SKIPARKU.

Platným jízdním dokladem je:

 • jízdenka pro jednotlivou jízdu na příslušném dopravním zařízení.
 • jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu nebo na všech dopravních zařízeních SKIPARKU.

Náhrada nevyužitého jízdného nebo jeho části je poskytována v případě technických poruch na více jak 50-ti procentech přepravních zařízení SKIPARKU FRYMBURK s.r.o. po dobu delší než 2 hodiny. Náhrada se poskytuje ve formě nové jízdenky, která odpovídá zakoupené jízdence v den poruchy přepravních zařízení. Za ztracené jízdenky a v případě zhoršení klimatických podmínek se náhrady neposkytují.

Skupinové slevy platí pro organizované skupiny. Při uplatnění slevy musí být předložen jmenný seznam s razítkem školy nebo organizace.

Oprávněná osoba má právo znehodnotit jízdenku bez náhrady nominální ceny vstupenky a to v případech:

 • jízdenka je úmyslně poškozena.
 • jízdenka je použita neoprávněnou osobou.
 • jízdenka je jiným způsobem neplatná.
 • v případě hrubého porušení provozního řádu na dopravních zařízeních nebo sjezdových tratích.

Na přepravních zařízeních je zakázáno kouřit.

Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu. Vyloučení z přepravy má právo provést oprávněná osoba.

Návštěvníci, kteří pro přepravu využívají lyžařské vleky SKIPARKU, musí respektovat přepravní řád, který je umístěn před lyžařským vlekem. Při nedodržování přepravního řádu lyžařského vleku bude proti takové osobě postupováno dle právních norem České republiky.

Děti s váhou nižší 20 kg nesmí být přepravovány lyžařským vlekem TATRAPOMA F12.

Řádně označení studenti a žáci LYŽAŘSKÉ ŠKOLY MÉDI KUBÍKA mají právo PŘEDNOSTNÍHO VSTUPU na přepravních zařízeních.

3. PROVOZ SJEZDOVÝCH TRATÍ

Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu SKIPARKU FRYMBURK.

SKIPARK FRYMBURK je otevřen denně od 9:00 – 16:00 a 18:00 – 21:00 hodin.

Večerní lyžování je na sjezdové trati č. 1 RELAX v době 18.00 – 21.00 hodin.

Dětský park Médi Kubíka je otevřen v době večerního lyžování.

Na upravené sjezdové trati se lyžaři a snowboardisté pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků. Pěším, turistům a sáňkařům je pohyb po sjezdových tratích zakázán.

Nedodržování následujících podmínek chování na sjezdových tratích může být důvodem k vyloučení z provozu na sjezdových tratích:

 • každý návštěvník je povinen vždy přizpůsobit volbu tratě a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti
 • předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy ručí předjíždějící
 • je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí
 • je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoliv překážky nebo sněhové tvary (např. slalomy, sněhové můstky apod.) bez souhlasu SKIPARKU FRYMBURK s.r.o.
 • každý účastník provozu na sjezdových tratích a dopravních zařízeních je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům SKIPARKU, záchranné službě (tel. 155, 112) nebo Horské službě.
 • každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob SKIPARKU FRYMBURK.

Při porušování těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na dopravních zařízeních a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovatelům sportovního areálu i třetím osobám takto způsobí.

Úprava sjezdových tratí se provádí hlavně po skončení provozu SKIPARKU. Z toho důvodu jsou sjezdové tratě po skončení provozu v době od 16:15 – 8:15 hodin (v případě, že je v provozu večerní lyžování, tak se tato doba mění na 16:15 – 17:45 a 21:15 – 8:15 hodin) uzavřeny a platí přísný zákaz vstupu na sjezdovky vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku úrazu.

S ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky může dojít i za provozu SKIPARKU:

 • k úpravě sjezdových tratí sněhovou rolbou. Ta je v tomto případě označena výstražným světlem.
 • k zasněžování sjezdovek technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena oplůtkem nebo sítí. Při provozu sněhových děl musí účastník provozu na sjezdovce přizpůsobit rychlost jízdy pro bezpečné projetí zasněžovaného úseku a neohrožovat při tom další lyžaře. Je přísně zakázáno manipulovat se sněhovými děly.
 • SKIPARK FRYMBURK s.r.o. si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů na některé sjezdové trati SKIPARKU. Návštěvníci budou o této situaci informováni formou písemného sdělení vyvěšeného u pokladny pro vleky. Určená sjezdová trať nebo její část bude organizátorem tréninku nebo závodu zřetelně uzavřena a označena.

Při výuce lyžování odpovídá příslušný pedagogický pracovník zejména za to, že:

 • pro výuku zvolí sjezdovou trať s přiměřeným stupněm obtížnosti

4. PROVOZ DĚTSKÉHO PARKU MÉDI KUBÍKA A TUBINGOVÉ DRÁHY ENILIFT

 • Zimní, dětský park Médi Kubíka (dále jen PARK) byl vybudován primárně jako lyžařská, výuková zóna.
 • PARK je v provozu v době provozu celého SKIPARKU.
 • Návštěvníci dbají na bezpečnost vlastní i ostatních účastníků.
 • Kapacita PARKU je omezená. SKIPARK FRYMBURK s.r.o. si vyhrazuje právo omezit vstup do prostoru parku Médi Kubíka z důvodu bezpečnosti, kapacity a plynulosti provozu.
 • Vstup do PARKU je zpoplatněn. Ceník je zveřejněn na pokladně SKIPARKU.
 • Provoz PARKU řídí zaměstnanec SKIPARKU FRYMBURK s.r.o. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny zaměstnance PARKU či instruktorů lyžařské školy Médi Kubíka.
 • Bez lyží je vstup do PARKU povolen pouze v případě užívání tubingové dráhy ENILIFT. Přístup k této dráze je zpřístupněn k tomu určeným a vyznačeným koridorem. Tubingová dráha ENILILFT je uměle vytvořená dráha určená ke sjezdu na speciálních, k tomu určených, člunech.
 • Sáňkování a bobování je v závislosti na přírodních a povětrnostních podmínkách umožněno ve vyhrazených prostorách a k tomu určených místech.
 • V prostoru parku je návštěvníkům k dispozici KARUSEL ENILIFT. Provoz tohoto kolotoče je zajišťován zaměstnanci SKIPARKU a lyžařské školy Médi Kubíka.
 • Přepravu v PARKU zajišťují dva lyžařské pohyblivé pásy ENILIFT PTL 80 a ENILIFT PTL 100. Provoz obou pásů řídí a kontrolují zaměstnanci SKIPARKU FRYMBURK s.r.o. a lyžařské školy Médi Kubíka.

5. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Smluvní přepravní podmínky lyžařského vleku TATRAPOMA F12, MIKESKA LPVE 1,5 (dále jen SPP LV) obsahují základní ustanovení pro výkon komerční služby v souladu znění zákona č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění zákona č. 23/2000Sb., a zákona 111/1994Sb.

Přepravní smlouva

Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě vyhlášených smluvních přepravních podmínek závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího podle schváleného jízdního řádu (doba provozu). Přeprava se provádí v rámci smlouvy mezi provozovatelem a cestujícími. Smlouva je vyjádřena ve formě jízdenky. Přepravní podmínky jsou neoddělitelnou částí smlouvy a cestující je povinen je dodržovat. Zakoupením jízdenky se cestující zavazuje respektovat Smluvní a přepravní podmínky lyžařských vleků SKIPARK FRYMBURK s.r.o. ve všech jeho ustanoveních. Toto platí od okamžiku vstupu do SKIPARKU až do doby jeho opuštění.

Jízdní doklady

Jízdní doklady se prodávají na pokladně SKIPARKU FRYMBURK s.r.o.

Neplatný jízdní doklad:

 • pro jehož použití cestující nedodržel podmínky stanovené SPP LV.
 • je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití.
 • údaje neodpovídají skutečnosti, byly neoprávněně pozměněny nebo je jízdní doklad použit.

V PŘÍPADĚ TAKOVÉHOTO ZJIŠTĚNÍ OPRÁVNĚNÁ OSOBA JÍZDNÍ DOKLAD ZNEHODNOTÍ BEZ NÁHRADY JÍZDNÉHO A CESTUJÍCÍHO VYLOUČÍ Z PŘEPRAVY.

 • Za ztracené nebo odcizené jízdní doklady se náhrada neposkytuje, ani se nevystavují duplikáty jízdních dokladů.
 • Platnost jízdenky a typ jízdného je vyznačen na jízdence.
 • Osoba s omezenou schopností pohybu, jejíž postižení, vzhledem k jeho povaze, vyžaduje zvláštní pomoc nebo použití zvláštních prostředků, musí souhlasit s dopravními ustanoveními provozovatele.
 • Po dobu jízdy na přepravních zařízeních je kouření přísně zakázáno.

Pravidla přepravy na LV

 1. Každý uživatel, který vstupuje na lyžařské tratě, se po nich pohybuje na vlastní nebezpečí a musí se chovat tak, aby neohrozil sebe ani jiného uživatele nebo mu nezpůsobil škodu. Přitom musí respektovat pravidla bezpečného pohybu na lyžařských tratích.
 2. Na unašeči tyčového vleku je dovolena přeprava pouze jedné osoby. Je zakázána přeprava dítěte do 20 kg váhy.
 3. Před nastupováním musí lyžař vytáhnout své ruce z poutek lyžařských holí a hole držet v jedné ruce, snowboardista musí zadní nohu uvolnit z vázání.
 4. Během jízdy nesmí lyžař ani snowboardista svévolně vyjíždět z vlečné stopy, nesmí jezdit slalom ani pouštět vlečný závěs.
 5. Je zakázáno chytat vlečné závěsy na trati.
 6. Při pádu musí lyžař i snowboardista uvolnit vlečný závěs a co nejrychleji uvolnit trať.
 7. Při vystupování musí lyžař i snowboardista uvolnit vlečný závěs v určeném místě a vystoupit v určeném směru.
 8. Je zakázáno používat vlečnou stopu pro jízdu směrem dolů.
 9. Při zastavení lyžařského vleku je nutno vyčkat na nové uvedení do chodu nebo na pokyn obsluhy.
 10. Děti do 6-ti let věku mohou být přepravovány pouze s doprovodem. Doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem nezbytnou dopomoc.

Omezení přepravy

V případě nepříznivého počasí nebo nadměrné rychlosti větru je provozovatel, v zájmu zachování bezpečnosti cestujících, povinen omezit přepravní kapacitu dopravních zařízení nebo dopravní zařízení uzavřít bez vrácení jízdného. Náhrada nevyužitého jízdného nebo jeho části je poskytována v případě technických poruch na více jak 50-ti procentech přepravních zařízení SKIPARKU FRYMBURK s.r.o. po dobu delší než 2 hodiny.Náhrada se poskytuje ve formě nově vystavené jízdenky, která odpovídá již dříve zakoupenému jízdnímu dokladu v den poruchy.

Stížnosti, oznámení, podněty

Stížnosti, oznámení nebo podněty lze uplatnit na pokladně SKIPARKU zápisem do Knihy přání a stížností. Stížnost vyřídí SKIPARK FRYMBURK s.r.o. do 30 dnů. O výsledku bude stěžovatel písemně informován.

6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Tento Provozní řád je vydán SKIPARKEM FRYMBURK s.r.o.

Platnost od 01-12-2013.